zaslepka-nowa-sis Mam Prawo
     "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA - wiedza szansą na rozwój"

Tematyka i zakres szkolenia:

Prawo i finanse:

zakładanie i prowadzenie działalności gosp w Polsce, aspekty prawne, finansowe, działalność typu spin off./out- przykłady z Polski i Europy, specyfika działalności naukowej, patenty, prawa własności intelektualnej,

Zewnętrzne źródła finansowania:

finansowanie działalności innowacyjnej, współpracy BR i biznesu, finansowanie działalności ze środków UE, przegląd dostępnych programów, tworzenie przykładowego wniosku o dofinansowanie, kredyt, leasing,

Zarządzanie i marketing:

PR, pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych, analiza SWOT, badanie rynku, biznesplan, gry symulacyjne, case study, podstawy zarządzania firmą, warsztaty z zakresu marketingu, budowanie zespołu, kierowanie jego pracą

Grupa docelowa:

Studenci ostatnich lat studiów magisterskich / inżynierskich, absolwenci w okresie do roku od ukończenia studiów, doktoranci z województwa lubelskiego

a