zaslepka-nowa-sis Mam Prawo

Model Współpracy Międzysektorowej Lubelskiego Parterstwa Publiczno Społecznego

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie realizować będzie projekt w okresie ok. kwietnia 2012 do marca 2013 roku, na rzecz Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”

Celem projektu jest budowa, wdrożenie i upowszechnienie wypracowanych w ramach projektu standardów współpracy Lubelskiego Partnerstwa Publiczno – Społecznego.

 

O LPPS

W dniu 20 maja 2011 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie we współpracy z Urzędem Miasta Lublin zainicjował powstanie Lubelskiego Partnerstwa Publiczno- Społecznego

Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne opiera się na partnerskiej współpracy administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych oraz osób utożsamiających się z misją i celami Deklaracji Współpracy z terenu miasta Lublin.

Deklaracje współpracy podpisało 26 Partnerów, kolejni zainteresowani już składają akces przystąpienia do współpracy. Ma ona charakter otwarty i może do niej przystąpić każdy zain- teresowany podmiot. Szczegóły dotyczące przystąpienia do współpracy znajdują się na stronie http://www.mup.lublin.pl/urzad/lpps.html

Misją Porozumienia jest promowanie rozwoju lokalnego Lublina, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób pozostających bez pracy, w tym:
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Dokumenty do pobrania

Ankieta wstępna

Formularz zgłoszeniowy - instytucje; kadra zarządzająca

Formularz zgłoszeniowy - pracownicy