zaslepka-nowa-sis Mam Prawo

LUBELSKA UNIA POZARZĄDOWA

Tworzymy Lubelską Unię Pozarządową na rzecz rozwoju gospodarczego.


W ramach projektu obejmującego swoim wsparciem organizacje z obszaru 14 powiatów województwa lubelskiego stworzymy:

  •  sprawnie działającą, regionalną sieć mogącą w sposób realny oddziaływać na lokalne polityki w ważnych dla nas obszarach społeczno-gospodarczych
  •  strategię działania sieci opartą o pogłębioną diagnozę sytuacji
  •  standardy współpracy, komunikacji i działania sieci
  •  narzędzia informatyczne oparte o internet wspierające organizacje rządowe w procesach konsultacyjnych, komunikacyjnych i promocyjnych
  •  narzędzia oddziaływania sieci na społeczeństwo, otoczenie administracyjne, naukowe i biznesowe
  •  narzędzia promocji działań podejmowanych przez sieć

Naszym celem jest integracja lubelskich środowisk pozarządowych – zwłaszcza z mniejszych ośrodków i terenów wiejskich - działających na rzecz rozwoju lokalnego, przedsiębiorczości, innowacji, kreatywności i twórczości, zrównoważonego rozwoju opartego o troskę o środowisko naturalne, społeczną odpowiedzialność biznesu, współpracę międzysektorową i transfer wiedzy.
Projekt otrzymał dofinansowanie z POKL w ramach wygranego konkursu zorganizowanego przez MPiPS.


Projekt budowy Lubelskiej Unii Pozarządowej – porozumienia, dzięki któremu lubelskie organizacje pozarządowe – także te z mniejszych miast i terenów wiejskich - nabędą zdolność do wspólnej realizacji kompleksowych projektów w skali całego województwa, a tym samym możliwość pełnego korzystania z funduszy nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. To szansa na duże środki i możliwość realizacji licznych działań na terenie całej Lubelszczyzny.

Utworzenie Lubelskiej Unii Pozarządowej to element szerszego planu, który umożliwi organizacjom pozarządowym wejście we współpracę międzysektorową ze środowiskiem naukowym, przemysłem, samorządami i innymi instytucjami sfery publicznej.

Powstanie silnej, regionalnej sieci organizacji pozarządowych „obudowanej” licznymi partnerstwami, to także ogromna szansa dla samorządów, którym przybywa poważny partner dostarczający narzędzi rozwiązywania lokalnych problemów, prowadzenia działań prorozwojowych czy wreszcie oddziaływania zarówno na lokalną społeczność jak również na władze regionalne i centralne. To także dobry partner do realizacji projektów finansowanych z UE – posiadający odpowiedni potencjał, zaplecze i wypracowane dobre relacje z licznymi środowiskami.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych – autor projektu - to z całą pewnością jeden z krajowych liderów w realizacji projektów finansowanych ze środków UE, a także twórca dynamicznie rozwijającego się porozumienia instytucji doradczych tworzących GRUPĘ SIS. Zrealizowaliśmy już w całym kraju 40 dużych projektów i pozyskaliśmy – zarówno na projekty własne jak i naszych klientów – dotacje na łączną kwotę ponad 100 milionów złotych.

Wśród realizowanych przez SIS projektów ważną role odgrywają te opracowywane na rzecz samorządów lub we współpracy z samorządami. Dla przykładu można tu wymienić kompleksowy program podniesienia sprawności instytucjonalnej Urzędu Miasta Opole Lubelskie (w tym wdrożenie ISO, systemów IT, budowa biura obsługi klienta, szkolenia i doradztwo).

Naszym ogromnym sukcesem jest utworzenie we współpracy z lokalnymi JST regionalnego systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego „Mam Prawo” - udzielono już w jego ramach już ponad 120 000 porad.

Do innych sukcesów należą; uruchomienie Instytutu Doradztwa Rolniczego, dzięki któremu tysiące rolników z Lubelszczyzny otrzymuje dotacje na modernizację swoich gospodarstw rolnych, utworzenie Klastra Energetyki Zrównoważonej i OZE, świadczącego m.in. usługi w zakresie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin czy opracowywania kompleksowych projektów z zakresu fotowoltaiki (do uzyskania przyłączenia, koncesji i finansowania włącznie) , a także stworzenie silnego ośrodka szkoleniowego i doradczego, pomagającego instytucjom i firmom pozyskiwać dotacje rozwojowe oraz realizować inwestycje (do naszych klientów należą firmy globalne – np. Ikea, oraz lokalne – np. Hotel Victoria w Lublinie, który z pozyskanej przez nas dotacji rozbudował centrum konferencyjne). Stworzyliśmy też liczne, prężnie rozwijające się porozumienia kooperacyjne, dzięki którym możemy działać na rzecz transferu technologii ze świata nauki do przemysłu, wspierać innowację i kreatywność oraz promować regionalne produkty i usługi.

Obecnie – aby zapewnić sobie dywersyfikację przychodów – rozpoczynamy realizacje zakrojonego na szeroką skalę planu inwestycyjnego. Budujemy własny kompleks elektrowni słonecznych o mocy 2 MW oraz Lubelskie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości – SIS BIZNES PARK w Lublinie, gdzie na powierzchni 3000 m2 uruchomimy inkubator przedsiębiorczości oraz zaoferujemy lokalnym przedsiębiorcom liczne usługi; doradztwo prawne i biznesowe, wsparcie szkoleniowo-technologiczne w obszarze OZE, IT, ICT, design.

Nawiązaliśmy także wartościowe i perspektywiczne kontakty z władzami chińskiej prowincji Hubei (70 milionowego regionu centralnych Chin – silnego ośrodka gospodarczego i naukowego), dzięki którym zamierzamy z jednej strony importować nowe technologie w obszarze energetyki odnawialnej, a z drugiej promować lokalne produkty i usługi na tym chłonnym azjatyckim rynku.

Te bogate doświadczenia, mnogość i kompleksowość uzupełniających się działań oraz liczne sukcesu potwierdzające ich skuteczność pozwoliły nam opracować (m.in. dzięki wsparciu środków
z RPO WL) efektywną strategię działania na lata 2014-2020. Wartość przeprowadzonych przez nas badań i określonych przez nas celów docenił MPiPS powierzając nam zadanie utworzenia regionalnej sieci organizacji pozarządowych, która będzie w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości - zwłaszcza
w obszarze wsparcia rozwoju przedsiębiorczości .

 

Szanowni Państwo, z analiz trendów społeczno-gospodarczych, zasad finansowania projektów w przyszłej perspektywie finansowej UE oraz deklaracji instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję tych środków wynika jasno, że czas rozdrobnienia i nieskoordynowanego działania (często dublującego się) pojedynczych podmiotów (samorządów, firm czy NGO) odchodzi w przeszłość. Wspierane będą przede wszystkim projekty opracowywane i realizowane w strukturach konsorcyjnych, sieciowych, projekty kompleksowo i wielopłaszczyznowo rozwiązujące problemy na większym obszarze niż jedna gmina, powiat czy nawet często województwo. Musimy pamiętać o tym, iż działając lokalnie na Lubelszczyźnie, musimy myśleć globalnie gdyż stanowimy część szerszych struktur (także w rozumieniu poszczególnych programów) – Polski Wschodniej, Europy Środkowej, Grupy Wyszehradzkiej czy np. obszaru Euroregionu Bug.

Premiowane będzie łączenie potencjałów i zasobów, uzyskiwanie efektu skali i synergii poprzez skoordynowane działanie wielu organizacji, firm, instytucji i samorządów. Wymagany będzie też w coraz szerszym zakresie wkład własny do projektów pozyskiwany z innych, poza dotacyjnych przychodów (w naszym przypadku odpowiedzią na to jest np. budowa własnych farm fotowoltaicznych i kompleksu biurowo laboratoryjnego generującego wpływy z licznych usług i wynajmu powierzchni).

To dla nas wszystkich – przedstawicieli środowiska NGO i samorządowców - duże wyzwanie. Wychodząc na przeciw temu wyzwaniu, opracowaliśmy projekt utworzenia regionalnej, efektywnie działającej sieci NGO pod roboczą nazwą Lubelska Unia Pozarządowa. Naszym celem jest integracja lubelskich środowisk pozarządowych – zwłaszcza z mniejszych ośrodków miejskich i obszarów wiejskich - działających na rzecz szeroko pojętego rozwoju lokalnego oraz wypracowanie sprawnych mechanizmów współpracy, które pozwolą nam wszystkich w sposób realny oddziaływać na lokalne polityki w ważnych dla nas obszarach społeczno-gospodarczych i być wartościowym partnerem dla świata nauki, samorządu i biznesu w tworzeniu i wdrażaniu kluczowych dla rozwoju regionu projektów. Projekt otrzymał dofinansowanie z POKL w ramach wygranego konkursu zorganizowanego przez MPiPS.

Szanowni Państwo, przedstawiciele lokalnych samorządów – zwracamy się wobec powyższego do Państwa z prośbą o przesłanie informacji o naszej inicjatywie do działających na terenie państwa jednostki samorządowej organizacji pozarządowych, które w Państwa ocenie będą wartościowymi członkami tworzącej się sieci.

Zapraszamy te organizacje do współpracy i bezpłatnego uczestnictwie w przewidzianych w projekcie działaniach, korzystania z wypracowanych w ramach projektu narzędzi i produktów (część z nich – jak system IT do prowadzenia konsultacji społecznych on-line będzie również dostępny dla samorządów), a także - w dalszej kolejności – uczestnictwa we wspólnym tworzeniu i realizacji projektów na rzecz rozwoju naszego regionu w ramach uruchamianej już wkrótce, nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Zainteresowane ideą wspólnego działania w zaproponowanej formule organizacje z terenu województwa lubelskiego zapraszamy do kontaktu z nami. Prosimy je o przesyłania wstępnych deklaracji przystąpienia do sieci, wraz z krótkim opisem obszarów aktywności organizacji, jej potencjału, realizowanych lub planowanych inwestycji/projektów/inicjatyw oraz propozycji i pomysłów na wspólne działanie.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Po weryfikacji zgłoszeń prześlemy wstępnie zakwalifikowanym organizacjom dokumenty zgłoszeniowe do projektu (dysponujemy niestety ograniczoną liczbą miejsc dla uczestników poszczególnych działań projektu – co nie wyklucza oczywiście przynależności do sieci i udziału w jej działaniach). Po tej fazie zorganizujemy spotkania organizacyjne, podczas których ustalimy szczegółowy harmonogram prac. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem projektu panem Adamem Stępniem pod wskazanym powyżej mailem lub telefonicznie pod nr 81 53 43 203.


 

 

 

 


Zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA: 30-12-2014r. dot.: zamówienie usługi zaprojektowania i wykonania oprogramowania do systemu konsultacji społecznych, przygotowanie i uruchomienie portalu internetowego oraz przeprowadzenie szkolenia z użytkowania systemu do konsultacji społecznych  w ramach projektu „Utworzenie Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych”