zaslepka-nowa-sis Mam Prawo

banery-opole

Projekt „Opole Lubelskie stawia na jakość” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Projekt „Opole Lubelskie stawia na jakość” został opracowany wspólnie przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych oraz Urząd Miejski w Opolu Lubelskim. Jego celem jest poprawa funkcjonowania urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim oraz podniesienie jakości świadczonych przez niego usług.


W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

 

1. WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE, A W KONSEKWENCJI UZYSKANIE PRZEZ URZĄD CERTYFIKATU JAKOŚCI ISO 9001

W ramach tego zadania zorganizowany zostanie szereg szkoleń dla pracowników Urzędu z zakresu procedur i standardów obowiązujących w instytucjach, które posiadają system zarządzania jakością. Ponadto dokonane zostaną szczegółowe diagnozy funkcjonowania Urzędu, wprowadzone nowe procedury, których celem będzie dostosowanie do obowiązujących standardów jakości.

2. SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU

W ramach bloku „Jakość prawa – skuteczność działania” zorganizowane zostaną dla pracowników urzędu szkolenia i warsztaty z zakresu zastosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a także szereg szkoleń specjalistycznych (m.in. z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, Prawa podatkowego i in.).

3. WYPOSAŻENIE I UROCHOMIENIE URZĘDU PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA

Został otwarty profesjonalny Punkt Obsługi Klienta, który ma na celu usprawić i zwiększyć poziom wykonywanych usług z zakresu obsługi interesantów.

4. SZKOLENIA KOMPUTEROWE I JĘZYKOWE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU

W ramach tego zadania zorganizowane zostaną specjalistyczne szkolenia  informatyczne i językowe dla pracowników urzędu.

5. SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU ORAZ KONFERENCJA Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH BLOKU "AKTYWNE NGO"

 W ramach tego działania opracowana zostanie Mapa Aktywności lokalnych organizacji pozarządowych oraz program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Uruchomiony zostanie portal internetowy, zawierające informacje na temat lokalnych organizacji pozarządowych, forum wymiany doświadczeń. Zorganizowana zostanie także konferencja z udziałem przedstawicieli władz miasta oraz lokalnych organizacji pozarządowych.

6. PRZYJĘCIE KODEKSU ETYCZNEGO W URZĘDZIE

Opracowany zostanie nowy Kodeks Etyczny dla pracowników Urzędu. Ponadto urzędnicy wezmą udział w warsztatach z zakresu etyki.

Projekt zrealizowany zostanie do końca lipca 2011 roku.