zaslepka-nowa-sis Mam Prawo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych (SIS) z siedzibą w Lublinie jest dynamicznie rozwijającą się instytucją otoczenia biznesu. Od roku 1995 aktywnie działa na rzecz rozwoju polskich samorządów, firm, instytucji i osób fizycznych. SIS realizuje projekty o zasięgu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

SIS jest instytucją o charakterze non profit działającą na dwóch płaszczyznach – jako organizacja pozarządowa oraz jako przedsiębiorstwo. To pozwala organizacji korzystać zarówno z form działania przewidzianych dla sektora pozarządowego jak i dla sektora przedsiębiorstw. Dla przykładu SIS jest dużym inwestorem w branży OZE - uruchomiliśmy najnowocześniejszy w Polsce kompleks farm fotowoltaicznych o mocy 2MW.

SIS działa w ramach tworzonych KLASTRÓW i porozumień branżowych

 SIS  jest założycielem i liderem:

Klastra Zrównoważonej Energetyki i OZE,

- Stowarzyszenia Prosumentów OZE

- Klastra Designu Innowacji i Mody

- Lubelskiej Unii Pozarządowej.

SIS opracował standard współpracy Lubelskiego Porozumienia Publiczno – Społecznego, a także działa w ramach konsorcjum GRUPA SIS składającego się z firm doradczo-konsultingowych, inwestycyjnych i prawniczych.

Obszary działania SIS

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU MŚP. Działania SIS w tym obszarze koncentrują się na wsparciu rozwoju przedsiębiorczości, promocji idei klasteringu oraz stwarzania warunków do współpracy środowisk nauki i biznesu. Działania te SIS realizuje poprzez :

- doradztwo dla przedsiębiorstw – w tym w zakresie pozyskiwania środków UE, inwestowania w OZE, wzornictwa przemysłowego.

- kształcenie umiejętności menadżerskich w ramach szkoleń komercyjnych i współfinansowanych z UE

- stwarzanie warunków dla współpracy środowisk naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami i komercjalizacji wiedzy naukowej

- wspieranie tworzenia start up - ów - w .in. w ramach platform tworzonych przez środowisko IOB

- prowadzenie badań, analiz oraz wypracowywanie nowych, innowacyjnych narzędzi pracy na rzecz  rozwoju przedsiębiorczości.

SAMORZĄDY. SIS wspiera rozwój instytucjonalny samorządów w Polsce i innych krajach Europy Środkowowschodniej. Prowadzimy na ich rzecz m.in. szkolenia specjalistyczne, doszkalające i podnoszące poziom kompetencji urzędników, wdrażamy systemy zarządzania jakością ISO oraz systemy informatyczne usprawniające obsługę mieszkańców. SIS pomaga samorządom w zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej opracowując na ich rzecz dokumenty będące podstawą pozyskiwania środków UE – strategie lokalne, analizy, audyty.

PORADNICTWO PRAWNE. SIS rozwija system bezpłatnego poradnictwa prawnego - pierwotnie w oparciu o środki UE i Funduszy Szwajcarskich, a obecnie ze środków budżetu państwa. Z pomocy prawnej SIS w ciągu 5 lat funkcjonowania systemu skorzystało 130 tysięcy osób. Sieć biur porad prawnych SIS obejmuje 29 punktów w różnych częściach kraju.

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA. SIS organizuje szkolenia specjalistyczne, zawodowe, podnoszące kwalifikacje, a także studia podyplomowe w partnerstwie z lubelskimi uczelniami wyższymi. SIS pomaga podnosić kompetencje kadr polskich firm, samorządów, zdobywać kwalifikacje osobom bezrobotnym, wspiera aspiracje osób z terenów wiejskich, aktywnie działa na rzecz promowania kształcenia ustawicznego dorosłych.

ROLNICTWO I OBSZARY WIEJSKIE. Przy SIS działa specjalnie powołany do obsługi rolników Instytut Doradztwa Rolniczego zajmujący się doradztwem i szkoleniami, pomocą przy pozyskiwaniu środków UE i promocją innowacyjnych technologii. Od 2001 roku SIS jest także wydawcą bezpłatnego czasopisma "EkoRolnik", które służy promocji nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w rolnictwie, w tym w zakresie pomocy finansowej z UE oraz stanowi kompendium wiedzy na temat środowiska naturalnego i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

DIALOG SPOŁECZNY. SIS tworzy standardy współpracy międzysektorowej, uczestniczy jako partner społeczny w rozwiązywaniu konfliktów społecznych, występuje w roli mediatora - np. w trakcie prac poszukiwawczych gazu łupkowego. SIS brał aktywny udział w dialogu społecznym pomiędzy mieszkańcami, a koncesjonariuszami. SIS tworzy także analizy otoczenia instytucjonalnego i społecznego na potrzeby inwestorów.

Ważniejsze osiągnięcia SIS:

-   Ponad 3000 przeszkolonych osób w kraju i zagranicy.

-   Pomoc prawna udzielona ponad 130 000 osób i przedsiębiorstw.

-   35 zrealizowanych projektów finansowanych ze środków UE (m.in. z takich programów jak POKL – poddziałania 8.1.1, 5.2.1, 5.4.2, 7.2.1, 6.1.1, 8.1.2, 9.4, 2.1.1, POPT, ZPORR – poddziałania 2.1, 2.3, 2.4, RPO WL – działanie 2.3)

-   45 000 000,00 zł pozyskanych dotacji z UE na projekty własne (z POKL, POPT, ZPORR, RPO WL, MSZ, INTERREG) 

-   60 000 000,00 zł  pozyskanych dotacji z UE na projekty naszych klientów (z LAWP i ARiMR)

-   Własny kompleks farm fotowoltaicznych o mocy 2MW

 -  SIS jest w złotej setce przedsiębiorstw opublikowanej przez Kurier Lubelski

Zapraszamy do współpracy - SIS to atrakcyjny partner dla biznesu i administracji.

SIS jest nowoczesną instytucją, która łączy w sobie cechy organizacji pozarządowej - skutecznie pozyskującej środki na własną działalność statutową – z cechami sprawnego przedsiębiorstwa typu non profit, które potrafi wygenerować środki z inwestycji oraz w ramach licznych usług świadczonych różnym grupom odbiorców. Taki dualizm jest obecnie niezbędny do efektywnego działania, gdyż większość donorów – w tym głównie UE – wymaga wkładu własnego przy udzielaniu dotacji. Wpływy z działalności gospodarczej pozwalają z jednej strony na inwestowanie w rozwój instytucji, z drugiej zaś pozwalają na dofinansowywanie projektów w obszarach niekomercyjnych. Dualizm ten pomaga także lepiej rozumieć rynek i zachodzące w nim procesy, a tym samym lepiej porozumiewać się z partnerami – zarówno instytucjonalnymi, działającymi w sferze publicznej, jak i przedsiębiorstwami.