zaslepka-nowa-sis Mam Prawo
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

KTO MOŻE ZOSTAĆ BENEFICJENTEM DZIAŁANIA RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ?

O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika:
 • który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • który jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
 • który ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

− gminy wiejskiej, lub
− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

 • który nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych,
 • który nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013,
 • który jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia Wniosku o przyznanie pomocy,
 • który nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej, jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia Wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych. Rolnik jest to pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. Domownik natomiast jest to osoba bliska rolnikowi, która:

• pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
• stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

NA JAKIE OPERACJE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC?

Pomoc może być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej, jeśli m.in.:

 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie,
 • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie,
 • działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do gminy:

− wiejskiej, albo
− miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
− miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

 • inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w ww. miejscowościach,
 • operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej,
 • operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,
 • realizacja operacji nie została rozpoczęta przed dniem w którym został złożony Wniosek o przyznanie o pomocy (Uwaga: koszty poniesione przed dniem zawarcia Umowy ponoszone są na wyłączne ryzyko wnioskodawcy, co oznacza, że w przypadku odmowy przyznania pomocy, tj. nie podpisania Umowy, wnioskodawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot poniesionych kosztów).

JAKI JEST ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ OBJĘTYCH POMOCĄ?

Pomoc może być udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:
 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Szczegółowy wykaz kategorii działalności gospodarczej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, sporządzony został na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i zawarty jest w Załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa Mi Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z dnia 17 października 2007 r.

JAKI JEST MAKSYMALNY OKRES REALIZACJI OPERACJI?

Pomoc może być przyznawana wnioskodawcy, jeżeli:
1) operacja będzie realizowana w 1 albo 2 etapach,
2) złożenie Wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przyznania pomocy,
3) zakończenie realizacji operacji i złożenie Wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie:
 • 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w 2 etapach,
 • 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w 1 etapie, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.;
4) płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy.
W przypadku operacji obejmującej inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu liczba etapów może wynieść maksymalnie 10. Pierwszy Wniosek o płatność pośrednią należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym wnioski te nie mogą być składane częściej niż 2 razy w roku. Zakończenie realizacji operacji i złożenie Wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić w terminie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz również nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

JAKIE RODZAJE KOSZTÓW SĄ UZNAWANE ZA KWALIFIKOWANE?


Zakres kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach omawianego działania obejmuje koszty:
1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
2) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
3) zagospodarowania terenu;
4) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym, że w przypadku pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep:
a) w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
b) w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe;
7) rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia Wniosku o płatność ostateczną.

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją operacji, tj.:
 • przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
 1. kosztorysów,
 2. projektów architektonicznych lub budowlanych,
 3. ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
 4. dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
 5. wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
 6. projektów technologicznych;
 • opłat za patenty lub licencje
 •  sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi. w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

JAKIE KOSZTY NIE MOGĄ BYĆ UZNANE ZA KWALIFIKOWANE?

Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in.:

 • budowy budynków mieszkalnych,
 • zakupu rzeczy używanych,
 • zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),
 • podatku od towarów i usług (VAT),
 • finansowania poprzez leasing zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej.

JAKI JEST MAKSYMALNY POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY?


Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

UWAGA:

W dniu 9 kwietnia br. została opublikowana Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, wprowadzająca możliwość występowania o zaliczkę na realizację operacji. Wejdzie ona w życie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 10 maja 2010 r.
Zgodnie z założeniami ww. ustawy, zaliczka będzie mogła być wypłacana podmiotom, które:
1. złożyły wnioski o przyznanie pomocy w dotychczas przeprowadzonych naborach - na podstawie złożonego Wniosku o zaliczkę;
2. będą składać wnioski w kolejnych naborach, w których wnioskowanie o zaliczkę będzie następować wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. W przypadku Beneficjentów, którzy złożyli już wniosek o przyznanie pomocy, zaliczka będzie mogła być wypłacona na wniosek złożony w terminie 30 dni od dnia:
- wejścia w życie ww. ustawy - w przypadku Beneficjentów, z którymi podpisano umowę przed dniem wejścia w życie ustawy;
- przyznania pomocy (tj. podpisania umowy) - w przypadku Beneficjentów, z którymi umowa zostanie podpisana po dniu wejścia w życie tej ustawy,
- na podstawie zmienionej umowy.
Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta. Uwzględnia się przy tym sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych.