zaslepka-nowa-sis Mam Prawo
PROJEKTY ZREALIZOWANE
     "SPAWACZ EUROPEJSKI -specjalistyczne szkolenie dla osób bezrobotnych"

Tematyka i zakres szkolenia:

Spawacz europejski metoda TIG oraz MAG:

  Tematyka i zakres godzinowy kursu zawodowego jest zgodna z ustawą obowiązującą na dzień rozpoczęcia kursu.

Grupa docelowa:

Osoby długotrwale bezrobotne zameldowane na terenie województwa lubelskiego.

a
 
     "OPOLE STAWIA NA JAKOŚĆ"

Tematyka i zakres projektu:

Wdrożenie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim, a w konsekwencji uzyskanie przez urząd Certyfikatu Jakości ISO 9001:

W ramach tego zadania zorganizowane zostały szkolenia dla pracowników Urzędu z zakresu procedur i standardów w instytucjach, które posiadają system zarządzania jakością. Ponadto dokonane zostały szczegółowe diagnozy funkcjonowania Urzędu, wprowadzone nowe procedury, których było dostosowanie pracy Urzędu do obowiązujących standardów jakości

Szkolenia dla pracowników Urzędu:

W ramach bloku "Jakość prawa - skuteczność działania" zorganizowane zostały szkolenia i warsztaty dla praconików urzędu. Zakres obejmował m in. Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Podatkowe i in.

Uruchomienie i wyposażene punktu obsługi klienta:

Został otwarty profesjonalny Punkt Obsługi Klienta, który ma na celu usprawnić i zwiększyć poziom wykonywanych usług z zakresu obsługi interesantów

Grupa docelowa:

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim

a
<table style="width: 100%;" border="0">
    <tbody style="text-align: left;">
        <tr style="text-align: left;">
            <td style="text-align: left; height: 50px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted;"><span style="color: #808080;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a name="pa"></a><img src="images/stories/arch-color-pa.gif" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"</span></strong></span><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #888888;">PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA - wiedza szansą na rozwój</span></strong></span><span style="color: #808080;"><strong><span style="font-size: 14pt;">"</span></strong></span></td>
        </tr>
        <tr style="text-align: left;">
            <td style="text-align: left;">
                <p><strong>Tematyka i zakres szkolenia:</strong></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="text-align: left;">
            <td style="text-align: left;">
                <p><strong>Prawo i finanse:</strong></p>
                <p>zakładanie i prowadzenie działalności gosp w Polsce, aspekty prawne, finansowe, działalność typu spin off./out- przykłady z Polski i Europy, specyfika działalności naukowej, patenty, prawa własności intelektualnej,</p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="text-align: left;">
            <td style="text-align: left;">
                <p><strong>Zewnętrzne źródła finansowania:</strong></p>
                <p>finansowanie działalności innowacyjnej, współpracy BR i biznesu, finansowanie działalności ze środków UE, przegląd dostępnych programów, tworzenie przykładowego wniosku o dofinansowanie, kredyt, leasing,</p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="text-align: left;">
            <td style="text-align: left;">
                <p><strong>Zarządzanie i marketing: </strong></p>
                <p>PR, pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych, analiza SWOT, badanie rynku, biznesplan, gry symulacyjne, case study, podstawy zarządzania firmą, warsztaty z zakresu marketingu, budowanie zespołu, kierowanie jego pracą</p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="text-align: left;">
            <td style="text-align: left;">
                <p><strong>Grupa docelowa:</strong></p>
                <p>Studenci ostatnich lat studiów magisterskich / inżynierskich, absolwenci w okresie do roku od ukończenia studiów, doktoranci z województwa lubelskiego</p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="text-align: left;">
            <td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">a</span></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
 
     "CERTYFIKAT KLUCZEM DO SUKCESU"

Tematyka i zakres projektu:

Celem ogólnym projektu było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności informatycznych oraz językowych osób dorosłych, zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim. Przyczyniło się do poprawy atrakcyjności zawodowej tej grupy na rynku pracy oraz wpłynęło pozytywnie na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Celami szczegółowymi było: ułatwienie dostępu do edukacji przez ofertę bezpłatnych szkoleń, podniesienie/zaktualizowanie kwalifikacji w zakresie obsługi komputera i technologii ICToraz posługiwania się językiem angielskim.

Moduły szkoleniowe:


    KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO zakończony międzynarodowym egzaminem językowym TELC
    KURS KOMPUTEROWY zakończony europejskim egzaminem umiejętności komputerowych E-Citizen

Grupa docelowa:

Osoby pracujące, zatrudnione u pracodawców z województwa zachodniopomorskiego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

a
<table style="width: 100%;" border="0">
    <tbody style="text-align: left;">
        <tr style="text-align: left;">
            <td style="text-align: left; height: 50px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted;"><span style="color: #808080;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><a name="pa"></a><img src="images/stories/arch-color-pa.gif" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"</span></strong></span><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #888888;">PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA - wiedza szansą na rozwój</span></strong></span><span style="color: #808080;"><strong><span style="font-size: 14pt;">"</span></strong></span></td>
        </tr>
        <tr style="text-align: left;">
            <td style="text-align: left;">
                <p><strong>Tematyka i zakres szkolenia:</strong></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="text-align: left;">
            <td style="text-align: left;">
                <p><strong>Prawo i finanse:</strong></p>
                <p>zakładanie i prowadzenie działalności gosp w Polsce, aspekty prawne, finansowe, działalność typu spin off./out- przykłady z Polski i Europy, specyfika działalności naukowej, patenty, prawa własności intelektualnej,</p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="text-align: left;">
            <td style="text-align: left;">
                <p><strong>Zewnętrzne źródła finansowania:</strong></p>
                <p>finansowanie działalności innowacyjnej, współpracy BR i biznesu, finansowanie działalności ze środków UE, przegląd dostępnych programów, tworzenie przykładowego wniosku o dofinansowanie, kredyt, leasing,</p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="text-align: left;">
            <td style="text-align: left;">
                <p><strong>Zarządzanie i marketing: </strong></p>
                <p>PR, pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych, analiza SWOT, badanie rynku, biznesplan, gry symulacyjne, case study, podstawy zarządzania firmą, warsztaty z zakresu marketingu, budowanie zespołu, kierowanie jego pracą</p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="text-align: left;">
            <td style="text-align: left;">
                <p><strong>Grupa docelowa:</strong></p>
                <p>Studenci ostatnich lat studiów magisterskich / inżynierskich, absolwenci w okresie do roku od ukończenia studiów, doktoranci z województwa lubelskiego</p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="text-align: left;">
            <td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">a</span></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
 
     "LAST MINUTE - program aktywizacji zawodowej osób pozostającej bez zatrudnienia"

Tematyka i zakres szkolenia:

Pracownik biura turystycznego:

Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie, Obsługa ruchu turystycznego Geografia turystyczna Polski, Europy i świata Podstawy histori sztuki Podstawy prawne i ekonomiczne funkcjonowania biura turystycznego Podstawy finansów i rachunkowości Elementy kulturoznawstwa Zajęcie praktyczne techniki pracy biurowej obsługa komputera (pakiet biurowy, Internet) obsługa systemów rezerwacyjnych profesjonalna obsługa klienta

Pilot wycieczek zagranicznych:

Uczestnicy uzyskają możliwość zdawania egzaminu państwowego, a w konsekwencji otrzymania licencji niezbędnej do wykonywania zawodu pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, rezydenta. Uzyskają także możliwość zdawania egzaminu językowego potwierdzającego znajomość języka w stopniu umożliwiającym wypełnianie obowiązków pilota wycieczek.

Zajęcia aktywizujące:

kształtowanie umiejętności autoprezentacji, konstruowania dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne), poruszania się po rynku pracy, budowanie właściwego nastawienia, motywacji do aktywnego poszukiwania pracy

Indywidualne doradztwo zawodowe:

analiza predyspozycji osobowościowych, mocnych i słabych stron, pomoc w planowaniu kariery zawodowej.

Język Angielski:

W ramach każdego z modułów zaplanowano 120h szkolenia z jęz. angielskiego. Ukierunkowane ono zostanie na dostarczenie uczestnikom słownictwa związanego z pracą w branży turystycznej – specyficzne dla obu zawodów. Od pracowników branży turystycznej wymaga się znajomości języka obcego, a w szczególności praktycznych umiejętności komunikacyjnych. Dlatego też poza słownictwem branżowym nacisk kładziony będzie rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
Uczestnicy modułu będą mieli możliwość podejścia do międzynarodowego egzaminu TELC, który potwierdzi ich kompetencje językowe, konieczne w pracy w branży turystycznej.

Grupa docelowa:

Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego w powiatach: bialski, m. Biała Podlaska, chełmski, m. Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, opolski, parczewski, radzyński, świdnicki, tomaszowski, włodawski, m. Zamość

a
 
     "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA - wiedza szansą na rozwój"

Tematyka i zakres szkolenia:

Prawo i finanse:

zakładanie i prowadzenie działalności gosp w Polsce, aspekty prawne, finansowe, działalność typu spin off./out- przykłady z Polski i Europy, specyfika działalności naukowej, patenty, prawa własności intelektualnej,

Zewnętrzne źródła finansowania:

finansowanie działalności innowacyjnej, współpracy BR i biznesu, finansowanie działalności ze środków UE, przegląd dostępnych programów, tworzenie przykładowego wniosku o dofinansowanie, kredyt, leasing,

Zarządzanie i marketing:

PR, pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych, analiza SWOT, badanie rynku, biznesplan, gry symulacyjne, case study, podstawy zarządzania firmą, warsztaty z zakresu marketingu, budowanie zespołu, kierowanie jego pracą

Grupa docelowa:

Studenci ostatnich lat studiów magisterskich / inżynierskich, absolwenci w okresie do roku od ukończenia studiów, doktoranci z województwa lubelskiego

a
 
     "WIEDZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"

Tematyka i zakres szkolenia:

Zasadniczym celem prezentowanego projektu jest przybliżenie szeroko rozumianemu środowisku akademickiemu problematyki przedsiębiorczości akademickiej.

W ramach specjalnie opracowanego szkolenia uczestnicy zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu:

 • przedsiębiorczości akademickiej w kraju i na świecie
 • prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • zakładania spółek typu spin off i spin out
 • własności intelektualnej
 • własności przemysłowej
 • innowacyjności i wynalazczości
 • praw autorskich
 • komercjalizacji know how
 • transferu technologii
 • zarządzania firmą „akademicką”

 Moduły szkoleniowe:

 •  prawo i finanse
 •  zewnętrzne źródła finansowania
 •  zarządzanie i marketing

Grupa docelowa:

 Grupę docelową stanowią stanowią studenci studiów magisterskich i inzynierskich oraz absolwenci szkół wyższych w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów oraz doktoranci.

a
 
     "EUROPEJSKI STYL"

Tematyka i zakres szkolenia:

Komunikacja interpersonalna:

komunikacja interpersonalna, asertywność, techniki wywierania wpływu, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów w pracy, kreowanie własnego wizerunku, służbowy image, sztuka efektywnej prezentacji, wystąpinia, dyplomacja

Komunikacja międzykulturowa:

Pojęcia kultury i jej składniki, Radzenie sobie z szokiem kulturowym, życie codzienne wsród osób ukształtowanych przez inną kulturę, międzykulturowość a stereotypy, Kultura europejska, Kultura europejska a inne kultury, język i jego rola w komunikacji międzykulturowej, Kody wizualne i niewerbalne, międzykulturowość w biznesie

Język angielski:

Różne poziomy zaawansowania; w tym 3 grupy biznes english na poziomie zaawansowanym

Grupa docelowa:

Osoby zameldowane i zatrudnione na terenie województwa lubelskiego w: administracji rządowej i samorządowej, pracownicy biur obsługi klienta, działów współpracy zagranicznej i marketingu, asystenci, odpowiedzialni za kontakty z instytucjami zagranicznymi.

a
 
     "INKUBATOR NOWYCH KWALIFIKACJI - pomoc dla osób zagrożonych utratą pracy w powiecie tomaszowskim"

Tematyka i zakres szkolenia:

Handlowiec-doradca klienta: Etapy rozwoju rynku, Techniki sprzedaży, techniki zamykania sprzedaży, organizacja kontaktów z klientami w terenie, cechy najlepszych handlowców, zarządzanie czasem, metoda win-win, kreowanie sukcesu, cechy lidera, profesjonalny feedback

Agrobiznes z elementami agroturystyki: Pojęcie rynku i rodzaje rynków, wpływ zjawisk ekonomicznych na biznes, mierniki wzrostu gospodarczego, strategia produktu, promocja, agroturystyka, baza turystyczna, analiza SWOT, agrobiznes- dokumentacja dzialalności, aspekty ekologiczne, działalność firmy, normy, transport i opakowania towarów, polityka wspierania agrobiznesu w UE

Przetwórstwo owoców i warzyw: Surowce i produkty przetwórstwa owoców i warzyw, obróbka wstępna surowca, metody utrwalania owoców i warzyw, technologia wytwarzania półproduktów, produkcja konserw. Kompotów, marynat, mrożonek, suszu, soków, nektarów,. Przetwory o dużej zawartości cukru- dzemy, powidła, konfitury, prodikcja win, odpady produkcyjne, systemy jakości, technologie przetwórstwa

Specjalista ds. rozliczeń/Mała księgowość: Rodzaje działalności gospodarczej, wstępne wiadomości z księgowości, formy opodatkowania, dokumentacja kadrowa,akta osobowe, wynagrodzenia, środki trwałe, inwentaryzacja, prowadzenie ksiąg, rozliczenie PIT- 36, PIT- 16, podatek zryczałtowany, ewidencja- rozliczenie PIT- 28, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja komputerowa

Magazynier z obsługą wózków jezdnych:
Tematyka i zakres godzinowy kursu zawodowego jest zgodna z ustawą obowiązującą na dzień rozpoczęcia kursu.

Spawacz:
Tematyka i zakres godzinowy kursu zawodowego jest zgodna z ustawą obowiązującą na dzień rozpoczęcia kursu.

Język angielski 

Poziom podstawowy - dane pesonalne, dom, rodzina, praca czas wolny, jedzenie, zakupy, usługi, zdrowie, podróże

Kurs komputerowy

Poziom podstawowy: obsługa komputera i urządzeń biurowych, tworzenie dokumentów w MS Word, tworzenie baz danych w MS Excel, poczta elektroniczna, internet

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone utratą pracy- pracownicy cukrowni: Werbkowice i Siennica Nadolna oraz pracownicy zakładów wspólpracujących z cukrownia: Wożuczyn, Siennica Nadolna i Werbkowice

t
 
     "AKTYWNY URZĄD"

Tematyka i zakres szkolenia:

"Marketing regionalny, wspólpraca zagraniczna i PR":

Urząd w mediach (8), autopromocja (4), podstawy komunikacji (8), media relations i badanie opinii społecznej (8), konsultacje społeczne i programy współpracy z NGO (8), metody pozyskiwania inwestora i wspólpraca zagraniczna (24), etykieta komunikacyjna i zasady organizacji kongresów (4), marketing regionalny i public relations miejsca (16), elementy protokołu dyplomatycznego (4), budowanie wizerunku (4), mediacje i negocjacje (4), etyka komunikacji (8), trening mediowy (8), trening motywacyjny (16)

"Profesjonalna obsługa interesanta":

Asertywność (8), stylizacja ubioru (8), komunikacja niewerbalna (8), psychologia obsługi interesanta (8), "Od ciala do słowa"- techniki relaksacji (8), głos- ważne narzędzie w kontaktach interpersonalnych (8), radzenie sobie ze sporami+ rozwiązywanie konfliktów w pracy (8), spójność komunikowania werbalnego z pozawerbalnym (8), otwarta polityka informacyjna w UE (8), sztuka poprawnej wymowy (8), uprzejmość komunikacyjna 98), grzecznośćkomunikacyjna (8), autoprezentacja (8), savoir- vivre (8), trening motywacyjny (16)

"Zarządzanie zasobami ludzkimi":

Zarządzanie zespolem ludzkim (8), kreowanie polityki zatrudnienia (8), budowanie efektywnej komunikacji (8), systemy analizy efektywności i oceny pracy(8), narzędzia informatyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi (8), aktualności finansowe i prawne związane z kadrami i zarządzaniem zasobami ludzkimi (16), wspomaganie procesów zzarządzania zasobami ludzkimi (8), analiza potrzeb szkoleniowych i planowanie szkolen (8), motywowanie do podnoszenia kwalifikacji (8), uprzejmość i grzeczność komunikacyjna (8), promocja kształcenia ustawicznego (8), rekrutacja i selekcaj pracowników (8), planowanie ścieżek kariery (8), trening motywacyjny (1

"Fundusze UE- teoria i praktyka projektowa":

Ogólne zasady konstruowania projektów (16), procedury przetargowe i zamówienia publiczne (8), metodologia konstruowania projektu "miękkiego" (24), metodologia konstruowania projektu inwestycyjnego (16), przegląd dostępnych funduszy dla gmin (8), studium wykonalności/Biznesplan (20), Realizacja projektu (8), kwalifikowalność wydatków (8), trening motywacyjny (16)

"Nowoczesne technologie informacyjne":

Podpis elektroniczny (8), elektroniczny obieg dokumentów (8), budowanie elektronicznego back office (8), określanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie e-government (16), internet dla mieszkańców (8), standardy i wytyczne UE w systemach informatycznych dla administracji (16), benchmarking- sposoby oceny wdrażania elektronicznych usług publicznych (8), wykorzystanie mechanizmów partnerstwa publiczno- prywatnego (8), zasady prowadzenia aktywnej polityki informacyjnej urzędu (16), zasady zarządzania informacją (16), trening motywacyjny (16)

Grupa docelowa:

Pracownicy urzędów gmin wiejskich i niejsko - wiejskich oraz starostw powiatowych.


 
     "NOWY START II"

Tematyka i zakres szkolenia:

Logistyka i praca w magazynie 

Tematyka i zakres godzinowy kursu zawodowego jest zgodna z ustawą obowiązującą na dzień rozpoczęcia kursu.

Prawo jazdy kat. C 

Tematyka i zakres godzinowy kursu zawodowego jest zgodna z ustawą obowiązującą na dzień rozpoczęcia kursu.

Spawacz europejski

Tematyka i zakres godzinowy kursu zawodowego jest zgodna z ustawą obowiązującą na dzień rozpoczęcia kursu.

Kurs komputerowy:

Kurs podstawowy - obsługa komputera i urządzeń biurowych, tworzenie dokumentów w MS Word, tworzenie baz danych w MS Excel, poczta elektroniczna, internet

Język angielski:

Język angielski: Kurs podstawowy- dane pesonalne, dom, rodzina, praca czas wolny, jedzenie, zakupy, usługi, zdrowie, podróże

Grupa docelowa:

Rolnicy zameldowani na terenie województwa lubelskiego w powiatach: Lublin Ziemski, Kraśnik, Puławy, Opole Lubelskie


 
     "AGROFUNDUSZE - szansa na przyszłość"

Tematyka i zakres szkolenia :

Agrofundusze:

Ewidencja producentów, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004- 2006, Program Rolnośrodowiskowy, Różnicowanie w kierunku dzialalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Renty struktualne, ułatwienie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Zalesianie gruntow rolnych

Dzialalność gospodarcza:

Zagadnienia z zakresu otwierania i prowadzenia zdiałalności gospodarczej mające na celu przygotowanie do stworzenia własnego miejsca pracy

Przedstawiciel handlowy:

Praca przedstawiciela handlowego, techniki sprzedaży bezpośredniej produktów i usług

Kurs komputerowy:

Kurs podstawowy- obsługa komputera i urządzeń biurowych, tworzenie dokumentów w MS Word, tworzenie baz danych w MS Excel, poczta elektroniczna, internet

Język angielski:

Kurs podstawowy- dane pesonalne, dom, rodzina, praca czas wolny, jedzenie, zakupy, usługi, zdrowie, podróż

Grupa docelowa:

Rolnicy zameldowani na terenie województwa lubelskiego.

 
     "AKADEMIA DOBREGO KSIĘGOWEGO"

Tematyka i zakres szkolenia:

Księgowość:

Wykłady + warsztaty (na każdy temat przypadło 13 godzin - 6 wykład + 7 warsztat): MSSR, MSR, Profesjonalny kontakt z klientem, analiza ekonomiczno- finansowa, skuteczne metody windykacji, Rachunkowość zarządcza, prawo upadłościowe, Podwójne opodatkowanie, Obsługa projektów unijnych, Bilansowe, podatkowe oraz ekonomiczne ujęcie lizingu, VAT, Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie, Prawo stowarzyszeń

Narzędzia informacyjno - promocyjne w księgowości (zajęcia fakultatywne):

Podpis elektroniczny, certyfikat, faktura elektroniczna, elektroniczny obieg dokumentów, aukcja elektroniczna, oprogramowanie kadrowo- płacowe, bezpieczeństwo danych, korespondencja elektroniczna i elektroniczny kontakt z klientem, obsługa finansowo- księgowa online,

Rynki finansowe i giełda (zajęcia fakultatywne):

Podstawy inwestowania, rynek kapitałowy, efektywnośc inwestowania, rynek papierów wartościowych, analiza fundamentalna, analiza stóp procentowych i inflacji, klasyfikacja spółek, wycena spółek, gra spekulacyjna, narzedzia spekulacji, inwestowanie w sytuacjach szcególnych, upublicznienie spółki, fuzja spółek, bankructwo, pomnażanie dochodu, badanie skłonności do ryzyka, polityka inwestycyjna spółki,

Język angielski:

Kurs podstawowy- dane pesonalne, dom, rodzina, praca czas wolny, jedzenie, zakupy, usługi, zdrowie, podróże

Język angielski:

Język angielski branżowy

Grupa docelowa:

Pracownicy z województwa lubelskiego z działów księgowych firm i instytucji, biur rachunkowych, rozliczeniowych, doradców podatkowych i pracowników firm konsultingowych.

h
 
     "AKADEMIA DOBREGO NAUCZYCIELA"

Tematyka i zakres szkolenia:

W ramach projektu nauczyciele odbyli kurs kształtujący ich umiejętności i kompetencje, wykorzystana została nowoczesna metodyka nauczania. Wezieli także udział w indywidualnych konsultacjach z doradcą metodycznym. Udział w projekcie zapewnił nauczycielom zdobycie nowych umiejętności, ale także zainspirował do wprowadzania innowacji, zniwelował ryzyko wypalenia zawodowego i rutyny w pracy.

Szkolenia obejmowały:
 • TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE W PRACY NAUCZYCIELA
 • PRACA Z UCZNIEM O INDYWIDUALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
 • WARSZTATY Z METOD I TECHNIK WSPOMAGAJĄCYCH PROCES UCZENIA SIĘ

Grupa docelowa:

Projekt skierowany był do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach, uczących na obszarach wiejskich województwa lubelskiego.

a
 
     "NOWY START - pomoc dla osób zagrożonych utratą pracy w powiecie opolskim"

Tematyka i zakres szkolenia:

Specjalista agrobiznesu z obsługą wniosków unijnych: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004- 2006, Program Rolnośrodowiskowy, Różnicowanie w kierunku dzialalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Renty struktualne, ułatwienie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Zalesianie gruntow rolnych

Ekonomika rolnictwa i ochrony środowiska: agrobiznes w UE, otoczenie instytucjonalne, rynki rolne, marketing artykułów rolnych (rynek mleka, cukru, wołowiny, wieprzowiny, drobiu, zbóż. Rachunkowość rolnicza, zarządzanie finansami gospodarstwa. Programy pomocowe UE. Metodyka przygotowania wniosków

Przetwórstwo owoców: Produkcja soków, napojów, przetworów dla dzieci, produktów dietetycznych, dań gotowych, mrożonek, proszków owocowych i naturalnych. Surowce, aparatura. Przykłady obliczeń technologicznych

Logistyka i praca w magazynie: Tematyka i zakres godzinowy kursu zawodowego jest zgodna z ustawą obowiązującą na dzień rozpoczęcia kursu.

Handel z elementami marketingu

Kurs komputerowy: Kurs podstawowy- obsługa komputera i urządzeń biurowych, tworzenie dokumentów w MS Word, tworzenie baz danych w MS Excel, poczta elektroniczna, internet

Prawo jazdy kat. C + E: Tematyka i zakres godzinowy kursu zawodowego jest zgodna z ustawą obowiązującą na dzień rozpoczęcia kursu.

Język angielski: Kurs podstawowy- dane pesonalne, dom, rodzina, praca czas wolny, jedzenie, zakupy, usługi, zdrowie, podróże

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone utratą pracy- pracownicy cukrowni w Opolu Lubelskim oraz pracownicy zakładów współpracujących z cukrownią w Opolu Lubelskim

a
 
     "LABORATORIUM UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH"

Tematyka i zakres szkolenia:

Język niemiecki: Różne poziomy zaawansowania

Język angielski: Różne poziomy zaawansowania

Język ukraiński: Poziom podstawowy

Kurs komputerowy:

- Pakiet biurowy Kurs podstawowy: obsługa komputera i urządzeń biurowych, tworzenie dokumentów w MS Word, tworzenie baz danych w MS Excel, poczta elektroniczna, internet.

- Administracja sieci: Sieci komputerowe- sprzęt, infrastruktura, aplikacja, rozszerzenia. Sieć LAN, internet, ochrona danych, przeglądarka www, poczta elektroniczna, Fedora Core

- Grafika komputerowa: Corel Draw, Corel Photo- Paint, Flash MX 2004

Grupa docelowa:

Pracownicy zameldowani na terenie województwa lubelskiego zatrudnieni w działach: handel, hotelarstwo, gastronomia i transport


 
     "PROFESJONALNY PRACOWNIK OCHRONY"

Tematyka i zakres szkolenia:

Licencja pracownika ochrony I stopnia

Tematyka i zakres godzinowy kursu zawodowego jest zgodna z ustawą obowiązującą na dzień rozpoczęcia kursu

Grupa docelowa:

Pracownicy firm ochroniarskich zatrudnieni i zameldowani na terenie województwa lubelskiego

a
 
     "HISTORIA PEWNEGO PROJEKTU"

Opis projektu:

Film został zrealizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Lublinie w ramach projektu "Historia Pewnego Projektu - multimedialna promocja wdrażania funduszy strukturalnych" .

Założeniem projektu było pokazanie, że wdrażanie funduszy strukturalnych przynosi wszechstronne korzyści odnoszące się do wzrostu poziomu życia lokalnych społeczności i rozwiązywania lokalnych problemów w obszarze rynku pracy.

Krótka charakterystyka filmu powstałego w ramach projektu:

 Film ukazuje historię  realizacji czterech projektów z róznych części kraju. Projekty realizowane były w różnych środowiskach: na wsi, w małych miasteczkach i dużym mieście. Historie poszczególnych projektów ukazane są poprzez historię realizujących te projekty ludzi. Cały proces powstawania i realizacji projektu widziany jest ich oczami. Historię wszystkich projektów przedstawione zostały porzez pokazanie wspólnych dla wszyskich momentów kluczowych.

Grupa docelowa:

 Grupę docelowę stanowię wszyscy ludzie, którzy nie chcą  biernie czekać na zmiany, ale podejmują wysiłek by te zmiany w swoim najbliższym otoczeniu wprowadzić.

a
 
     "PROFESJONALNA ADMINISTRACJA I SPRAWNY URZĄD"

Tematyka i zakres szkolenia:

Zasadniczym celem prezentowanego projektu jest przekazanie ukraińskim samorządowcom najlepszej wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnego i zgodnego z europejskimi standardami zarządzania administracją, a także ukazanie przykładów tzw. „dobrych praktyk” z różnych obszarów działania samorządów lokalnych na terenie naszego województwa. Ważnym celem projektu jest też upowszechnienie wśród ukraińskich samorządowców informacji na temat procesu integracji europejskiej oraz ukazanie szans i możliwości dla samorządów ukraińskich jakie niesie za sobą ten proces. Istotnym – długofalowym - efektem projektu będzie również wzmocnienie więzi pomiędzy samorządami ukraińskimi i polskimi co stworzy podstawy pod przyszłe inicjatywy partnerskie i współpracę transgraniczną.

 Moduły szkoleniowe:

 • zarządzanie w administracji samorządowej,
 • ochrona środowiska i zrównoważony rozwój,
 • informatyzacja w urzędzie,
 • współpraca zagraniczna, środki pozabudżetowe i projekty transgraniczne,
 • budowanie społeczeństwa demokratycznego 

Grupa docelowa:

 Projekt skierowany jest do pracowników administracji samorządowej regionu wołyńskiego i lwowskiego na Ukrainie.

a